Vedtægter

§1 Navn og hjemste

Stk. 1.
Foreningens navn er Kronborg Knights, CVR nr. 21562599.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§2 Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at øge antallet af aktive udøvere af American Football gennem at øge
kendskabet, fremme interessen og skabe gode rammebetingelser for sporten.

§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1.
Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) og herigennem Danmarks
idrætsforbund {DIF).

§4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som aktive medlemmer kan optages enhver med interesse for American Football, hvis denne ikke
har noget økonomisk eller andet udestående med andre foreninger under DAFF. Optagelse kan
nægtes, hvis ovenstaende ikke er opfyldt.
Stk. 2.
Som passive medlemmer forstås et medlem, som ikke Iængere spiller American Football, men som
ønsker tilknytning til foreningen. Et passivt medlem kan deltage i fester, møder og lign., men kan
ikke deltage i foreningens sportslige aktiviteter. Passive medlemmer skal forny deres medlemskab
hvert år. Passive medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3.
lndmeldelses-/udmeldelses procedure fastlægges af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneders varsel. Ved udtræden af foreningen kan der ikke gøres krav på nogen andel af foreningens formue, eller refusion af betalt kontingent.
Stk. 4.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Det årlige medlemskontingent forfalder til betalling i rater fastsat af bestyrelsen.
Der udsendes opkrævninger til medlemmerne mindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke
fundet sted 14 dage efter forfaldsdato, forhøjes kontingentet med et ekspeditionsgebyr. Er der gået
1 måneder efter forfaldsdato, uden betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af
foreningen.
Hvis en person, der er udmeldt af foreningen, grundet restance af kontingent, inden 1 år fra
udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i foreningen igen, skal mellemværendet indbetales forud for optagelse.
Personer der søger optagelse i foreningen midt i en periode, betaler kontingent i forhold til den tid,
der er tilbage af året, dog kun for resterende hele måneder. Medlemskab opnås efter første
kontingentbetaling, og når kassereren har godkendt dette.

§5 Karantæne/ eksklusion
Stk. 1
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (karantæne/ eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser.
I sager om karantæne har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver majoritet. indtil generalforsamlingen har truffet sin beslutning er medlemmet ekskluderet.

§6 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og indkaldes med
mindst 14 dages varsel. lndkaldelse kan ske ved alm. post, pr. e-mail eller elektronisk, herunder ved
opslag på foreningens officielle Facebook sider eller foreningens hjemmeside.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4.
Stemmeret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restancer og er fyldt 15 år. For unge
under 18 år er det forældre, som skal afgive stemme. Overdragelse af stemmeret kan ske ved
skriftlig fuldmagt, som overbringes bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
5. indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 7, stk. 2 og 3.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, uanset antallet af
fremmødte.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 25 % af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved alm. post,
pr. e-mail eller elektronisk, herunder ved opslag på foreningens officielle Facebook sider eller
foreningens hjemmeside

§7 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5-7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen har et forretningsudvalg, som består af
formand, næstformand og sekretær.
Stk. 2.
Formand, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand, kasserer, og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år af gangen.
Stk. 5.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 9.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.
§8 Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§9 Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden/næstformanden og kassereren i forening eller ved en af disses
forfald af formanden/næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§10 Hæftelse
Stk. 1.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Foreningen kan ikke indgå
operationel eller finansielle leasingaftaler, eller kreditkontrakter uden flertal i bestyrelsen.

§11 Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan ske ved simpelt stemmeflertal på generalforsamling, uanset antallet af
fremmødte.

§ 12 Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsning. Er
der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til ny generalforsamling senest en måned
efter, med indkaldelsesvarsel på 14 dage, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig ved
simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en an den forening, som kan
fremme American Football, alternativt til DAFF eller Helsing¢r Kommune.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling i 1990, ændret den 29. oktober 2008 og den 5.
november 2016.